PORTFOLIO

Spirit of the Tree-I
Spirit of the Tree I - detail
Spirit of the Tree -mosaic
Spirit of theTree- II
Spirit of the Tree II- detail
As Long as it Plays
As Long as it Plays - detail
From primal waters
Landscape vase
Topos
Topos - detail
Portoise
Vortex